Головна  →  Новини  →  11 лютого 2019

«Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 Дніпровського району» отримав грант проекту USAID

«Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 Дніпровського району» отримав грант проекту USAID

8 лю­то­го у Ки­єві від­бу­ла­ся пер­ша зус­тріч пред­став­ни­ків 15-ти зак­ла­дів пер­винної ме­ди­ко-са­ні­тар­ної до­по­мо­ги, пе­ре­мож­ців гран­то­во­го кон­курсу про­ек­ту USAID «Під­трим­ка ре­фор­ми охо­ро­ни здо­ров’я». Се­ред них і КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 Дніпровського району міста Києва», який от­ри­мав грант на реалізацію проекту.

Про­тя­гом 2019 ро­ку во­ни бу­дуть ба­га­то вчи­ти­ся і пра­цю­ва­ти, щоб ста­ти пе­ре­до­ви­ми медичними закла­да­ми. Зав­дя­ки про­ек­ту USAID з під­трим­ки медичної ­ре­фор­ми у них бу­дуть гран­ти на роз­ви­ток та тех­нічна під­трим­ка. Цен­три пе­ре­до­во­го дос­ві­ду ма­ють ста­ти осе­ред­ка­ми здо­ро­во­го глуз­ду та но­вих під­хо­дів до управлін­ня.
У цьому ро­ці 15 цен­трів пер­винної до­по­мо­ги по всій кра­їні ста­нуть «centers of excellence» — цен­тра­ми пе­ре­до­во­го дос­ві­ду. Це оз­на­чає, що як­що у ко­гось бу­дуть пи­тан­ня про те, як пра­цю­ва­ти в умо­вах ре­фор­ми та як до­ся­га­ти ус­пі­ху в но­вій сис­те­мі — біль­ше не тре­ба пи­са­ти лис­ти у МОЗ або НСЗУ. Тре­ба прос­то по­їха­ти, по­ди­ви­ти­ся та за­пи­та­ти у ко­лег, як їм вда­ло­ся, — роз­по­вів на сво­їй сторін­ці у Facebook зас­тупник мі­ніс­тра охо­ро­ни здо­ров’я Пав­ло Ков­то­нюк.
В ме­жах ре­алі­за­ції про­ек­ту пе­ред­ба­че­но:

 • формування стратегічного та операційного плану розвитку закладу: розробка стратегічних документів організації фінансового плану, стратегічного плану розвитку закладу, діяльність наглядових/спостережних рад;
 • впровадження пацієнт-орієнтовної моделі надання первинної медичної допомоги (ПМД) в закладі: універсальний та вчасний доступ до ПМД, профілактика захворювань та заходи громадського здоров’я, командний підхід до надання медичної допомоги, залучення пацієнта та його членів сім’ї до лікування, комплексне та безперервне надання медичної допомоги;
 • забезпечення фінансової стійкості закладу: формування та затвердження фінансових планів;
 • посилення менеджменту: оптимізація мережі, управління кадрами, матеріальна мотивація персоналу на основі індикаторів якості, імплементація платних послуг, налагодження внутрішньої системи моніторингу результатів діяльності;
 • впровадження системи управління якістю: покращення матеріально-технічної оснащеності, розвиток інфраструктури;
 • розвиток сервісу в закладі: дистанційний запис на прийом, організація прийому пацієнтів у вихідні та святкові дні, забір базових аналізів в амбулаторії, відкрита рецепція, зручна зона очікування, місце для дитячих візків, дитячі майданчики;
 • забезпечення ефективної комунікації: маркетинг закладу, створення бренду закладу, внутрішня та зовнішня комунікація сприяння здоров’ю; запровадження обміну досвідом;
 • набуття досвіду грант-менеджменту.

Довідково.

Заклади первинної медико-санітарної допомоги, які беруть участь в рамках реалізації проекту:

 1. Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 Дніпровського району, м, Київ;
 2. ЦПМСД №4, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область;
 3. Широківський ЦПМСД, смт Широке, Дніпропетровська область;
 4. ЦПМСД Селидівської міської ради, м. Селидове, Донецька область;
 5. ЦПМСД Житомирської міської ради, м. Житомир, Житомирська область;
 6. ЦПМСД м. Мукачева, Закарпатська область;
 7. Коломийський центр ПМСД, м. Коломия, Івано-Франківська область;
 8. Городенківський некомерційний ЦПМД, м. Городенка, Івано-Франківська область;
 9. Вознесенський міський ЦПМСД, м. Вознесенськ, Миколаївська область;
 10. Балтський ЦПМСД, м. Балта, Одеська область;
 11. ЦПМСД «Ювілейний», м. Рівне, Рівненська область;
 12. Олешківський ЦПМСД, м. Олешки, Херсонська область;
 13. Шепетівський ЦПМСД, м. Шепетівка, Хмельницька область;
 14. Канівський ЦПМСД, м. Канів, Черкаська область;
 15. ЦПМСД «Садгора», Чернівецької області.

Інформацію підготовлено відділом з питань інформаційної політики

Перейти до спискуВерсiя для друку